Isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemise põhimõtted


Treenitus MTÜ (edaspidi korraldaja) on võtnud endale eesmärgiks olla oma klientide isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel usaldusväärseks partneriks, lähtudes seadusest ja kliendi õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes kirjeldatakse kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

Andmete vastutava töötlejana vastab korraldaja 2018. aasta 25. maist kehtima hakanud Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.

 

Mõisted
1.1. Vastutav töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
1.2. Volitatud töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid korraldaja nimel (ajavõtuteenuse pakkuja, andmesüsteemide haldajad ja arendajad).
1.3. Isikuandmed. Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete töötlemine. Igasugune isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine).
1.5. Klient. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada korraldaja teenuseid.
1.6. Teenused. Korraldaja korraldatud spordiüritused ja nendega seotud tegevused.
1.7. Veebileht. www.treenitus.eu on korraldaja veebileht.
Üldsätted
2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Treenitus MTÜ, registrikood 80335329, aadress Tähe 59, 50103, Tartu, tel +372 55521999, e-post treenitus@treenitus.eu
2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on mõeldud klientide turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub korraldaja seadusest ja andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik klientide kvaliteetseks ja parimaks teenindamiseks korraldaja korraldatavatel üritustel.
2.4. Registreerides end korraldaja korraldatud üritusele (ehk hakates korraldaja kliendiks) või avaldades soovi kliendiks saada, annab klient sellega nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks põhimõtetes sätestatud tingimustel.
2.5. Korraldaja võib isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel vastutab korraldaja, et andmetöötlejaid töötlevad isikuandmeid korraldaja juhiste järgi ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.


Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse
3.1. Korraldaja töötleb isikuandmeid, mis on kliendi kohta teatavaks saanud korraldaja teenuseid kasutades või isiku registreerimisel korraldaja kliendiks.
3.2. Korraldaja töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, riik, maakond, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, teave teenuste tarbimise ja teenuste osutamisega seotud tegevuste kohta.
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
pakkuda klientidele võimalust kasutada korraldaja teenuseid (spordiüritusel osalemine);
täita klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas (nt osaluskordade korrektne fikseerimine, tulemuste protokolli loomine ja säilitamine);
teavitada kliente olulisest infost teenuse osutamise kohta (nt stardiaegade muutmine, liiklusinfo, ilmastikutingimused vms);
mõista klientide ootusi ürituse korralduse osas, hinnata kliendikogemust ja teenuste kvaliteeti (nt tagasiside küsimustik);
täita EV õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
Isikuandmete kasutamine
4.1. Kogutud isikuandmete abil teavitame klienti e-posti vahendusel uudistest ja kampaaniatest (korraldaja reklaampakkumised või koostööpartnerite teenused, info ürituse korralduse kohta, ürituse järel tagasiside küsitlused teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil), kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
4.2. Kliendil on igal ajal õigus keelduda nimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest, teatades sellest korraldaja e-posti aadressil treenitus@treenitus.eu
4.3. Korraldaja veebilehel avaldatakse stardiprotokollis kliendi nimi,, elukohajärgne maakond, spordiklubi/firma ja finišiprotokollis avaldatakse nimi, elukohajärgne maakond, vanuseklass, koht vanuseklassis, aeg ja koht.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
5.1. Isikuandmeid säilitatakse korraldaja andmebaasides ja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
5.2. Korraldaja rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.3. Juurdepääs isikuandmetele on korraldaja töötajatel, kes on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral.
5.4. Korraldaja töötajatel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ainult tööülesannete täitmiseks.
5.5. Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses korraldaja teenuse osutamisega (lepingulised koostööpartnerid nagu nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.
Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja varjamine
6.1. Korraldaja veebilehe iseteeninduskeskkonnas www.treenitus.eu saab klient näha oma isikuandmeid ja teha vajadusel parandusi või muudatusi oma kasutajakontol.
6.2. Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide või isikuandmete kaitse põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.
6.3. Korraldaja töötleb isikuandmeid nii kaua, kuni isikuandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.
Vaidluste lahendamine
7.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda korraldaja poole e-posti teel treenitus@treenitus.eu
7.2. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega korraldaja poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
Muud tingimused
Korraldajal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Isikuandmete töötlemise põhimõtteid, andes sellest teada oma veebilehel www.treenitus.eu. Eeldame, et kui asute kasutama veebilehte www.treenitus.eu, olete Isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nõustunud.